KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK Aydınlatma Metni

Bundan sonra “Robit” olarak anılacak olan Robit Teknoloji Limited Şirketi’nin Veri Sorumlusu, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerin sahibi (“Çalışan Adayı”) kişinin ise İlgili Kişi sıfatıyla katıldığı ilişki kapsamında bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacak olan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni Robit ile Çalışan Adayı arasındaki ilişki kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin (tamamı, “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) Robit tarafından işlenebilmesi için kendisine yüklenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Çalışan Adayı’nın söz konusu Kişisel Veriler’in işlenmesi faaliyeti hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmesi adına hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesi; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir bir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Robit tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen Kişisel Veriler, Taraflar arasındaki hukuki ilişkiye bağlı olarak değişiklikler göstermekle birlikte Çalışan Adayı’nın;

 • Kimlik bilgilerini (Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, T.C. Kimlik No, T.C. Kimlik Fotokopisi, sürücü belgesi fotokopisi vb.),
 • İletişim bilgilerini (Adres, e-posta adresi, ikametgâh bilgisi, telefon numarası vb.),
 • Özlük bilgilerini (Bordro bilgileri,AGİ formu, disiplin soruşturması bilgileri, geçmiş iş bilgileri, mal bildirimi bilgileri, işe giriş-çıkış bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme kayıtları, mevcut sertifika bilgileri, askerlik durum belgesi vb.),
 • Fiziksel mekan güvenliği bilgilerini (Güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları, giriş-çıkış kayıtları vb.),
 • Mesleki deneyim bilgilerini (Diploma bilgileri, mezuniyet belgesi, kurs-sertifika-eğitim bilgileri, transkript, not bilgisi, ders programı bilgileri, referans bilgileri vb.),
 • Görsel ve işitsel kayıtlarını (Vesikalık fotoğraf, arşiv ve tanıtım faaliyetleri için çekilen fotoğraf ve videolar vb.)
 • Sağlık bilgilerini (Engellik durum bilgisi, kan grubu bilgisi, bulaşıcı hastalık bilgisi, cihaz-protez bilgisi, alerjik hassasiyet bilgisi, kronik hastalık bilgisi, devamlı kullanılan ilaç bilgisi, olağan sağlık durumu bilgisi (vücut sıcaklığı, tansiyon, nabız, satürasyon vs.) vb.),
 • Ceza mahkumiyet ve güvenlik tedbirleri bilgilerini (adli sicil kaydı vb.) ifade eder.

Robit; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları direktörlüğü süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, kurum binasına giriş ve çıkışın kontrol altında tutulması ve izinsiz giriş çıkışın engellenmesi, kurumun fiziksel güvenliğini sağlamak amacı ile, kurum içerisindeki açık alanlarda görüntü kaydının tutulması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yukarıda sayılan Kişisel Veriler’i işleyebilmektedir.

Ancak işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçların yanında Robit, Kişisel Veriler’i hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, güncel ve belirli bir şekilde açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ve ancak ilgili mevzuatta cevaz verildiği ve gerekli olduğu süre boyunca muhafaza ederek işlemekle işleyebilecektir.

Robit, Çalışan Adayı’na ait Kişisel Veriler’i işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve yöntemlerle faaliyet konusuna, amaç ve ilkelerine dahil her türlü ticari ve hukuki gaye ile paralel olarak ve yasal sınırlar içerisinde işlemektedir. Söz konusu Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 1’inci maddesinde belirtilen açık rızaya ve aynı maddenin 2’inci fıkrasının;

 • (ç) bendinde karşılık bulan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • (d) bendinde karşılık bulan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 • (f) bendinde karşılık bulan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Robit, Çalışan Adayı’na ait Kişisel Veriler’i

 • Elektronik posta aracılığıyla kurulan iletişimlerden otomatik olarak,
 • İş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi esnasında Çalışan Adayı tarafından ibraz edilen belge ve dokümanlardan otomatik olarak,
 • Alenileştirilme amacıyla sınırlı olarak; Çalışan Adayı tarafından alenileştirilen bilgi, belge ve dokümanlardan otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması adına kurulu kamera kayıt sistemlerinden otomatik olarak elde etmektedir.

Güncel mevzuat uyarınca, sunucuları yurt dışında bulunan firmalara ait program ve yazılımların kullanılması (Microsoft, Google, Yahoo gibi e-posta servislerinin kullanılması vb.), Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 tarihli kararına göre yurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilmektedir. Robit’in de elektronik posta, bulut depolama gibi konularda kullandığı program ve yazılımların sunucuları yurt dışında bulunan firmalara ait olması nedeniyle Çalışan Adayı’na ait Kişisel Veriler’in yurt dışına aktarıldığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla Robit; Çalışan Adayı’na ait Kişisel Veriler’i şirket politikasının yürütülmesi, iş organizasyon takibinin sağlanması, mail yolu ile iletişim kurulması, veri yedeklemesi yapılması, veri güvenliğinin sağlanması, bütçe belirleme ve finansal planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ayrıntılı dokümantasyon işlerinin yürütülmesi ilave amaçlarıyla Kişisel Veriler’i aktarmak durumundadır. Bu kapsamda Çalışan Adayı’na ait güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları hariç olmak üzere tüm Kişisel Veriler, yurt içi ve yurt dışında yerleşik firmalara aktarılmaktadır.

Çalışan Adayı, Fatih Sultan Mahallesi 2720. Sokak HL Ofis No:4/A/70 Etimesgut/Ankara adresinden, 0 (312) 212 38 02 numaralı iletişim hattından veya [kvkk@robit.com.tr] e-mail adresinden Robit’e başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki haklarını kullanma ve herkese açık VERBİS platformu dışında Robit tarafından tutulmakta olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin ilgili kısımlarını inceleme hak ve yetkisine sahiptir.

Robit Teknoloji